Contact gegevens:
Hilde Schuurmans en Dion de Pinth. Beide te bereiken via: info@leukvanhoutenstaal.nl
LEUK! van hout en staal is gevestigd aan de Sint Lambertusstraat 94, 5266AH te Cromvoirt. Wij, van LEUK! van hout en staal zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij geven veel om jou privacy, daarom verwerken wij uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
– Bankrekeningnummer.

Gegevens van minderjarigen:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@leukvanhoutenstaal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
LEUK! van hout en staal verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
LEUK! van hout en staal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling;
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
– Om goederen en diensten bij u af te leveren;
– Om reacties in het gastenboek te plaatsen;

LEUK! van hout en staal analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
LEUK! van hout en staal volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
LEUK! van hout en staal verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij verwerken deze gegevens, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, vanwege een wettelijke (bewaar)plicht en vanwege de gerechtvaardigde belangen die wij hebben om bepaalde gegevens voor commerciële doeleinden te gebruiken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
LEUK! van hout en staal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en om aan onze wettelijke plicht te voldoen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam: 7 jaar
– Geslacht: 7 jaar
– Geboortedatum: 7 jaar
– Geboorteplaats: 7 jaar
– Adresgegevens: 7 jaar
– Telefoonnummer: 7 jaar
– E-mailadres: 7 jaar
– Bankrekeningnummer: 7 jaar

Geautomatiseerde besluitvorming:
LEUK! van hout en staal neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Leuk! van hout en staal) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden:
LEUK! van hout en staal deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. LEUK! van hout en staal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt LEUK! van hout en staal uw persoonsgegevens aan andere derden alleen met uw nadrukkelijke toestemming. LEUK! van hout en staal maakt gebruik van de volgende verwerkers:

WooCommerce software:
Het bijhouden van ons klantenbestand, inzicht in orders, betalingen en status van onze verstuurde producten. Voor het afhandelen van digitale betalingen maken wij gebruik van financiële dienstverlener Mollie. Deze dienstverlener is geen verwerker, maar treed zelf op als verwerkingsverantwoordelijken en moeten zelfstandig voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld op grond van de Wet financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme en het Burgerlijk Wetboek. Kijk voor meer informatie over hoe dit bedrijf met gegevens omgaat bij de privacyverklaring die zij zelf opgesteld hebben.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
LEUK! van hout en staal gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De technische en functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Wij gebruiken analytische cookies van Google Analytics om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op onze webwinkel staan buttons die doorlinken naar onze social-mediakanalen. De bedrijven hierachter zijn zelf verantwoordelijk voor de manier waarop zij met gegevens omgaan. Mogelijk plaatsen zij ook cookies. Kijk hiervoor bij de privacy- en cookieverklaringen van de betreffende websites.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LEUK! van hout en staal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@leukvanhoutenstaal.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

LEUK! van hout en staal wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
LEUK! van hout en staal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@leukvanhoutenstaal.nl.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Deze privacyverklaring kan ieder moment wijzigen, doordat LEUK! van hout en staal wijzigingen in haar beleid maakt of doordat de AVG dit van ons vraagt. Wij raden je dus aan deze privacyverklaring regelmatig te bekijken.